Motion om pausat flyktingmottagande | Sverigedemokraterna i Härryda

Motion om pausat flyktingmottagande

Härryda kommun har sedan flera år tillbaka haft ett avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Sedan 2016 har en ny lag hunnit träda i kraft där kommunernas självbestämmande åsidosatts, och Migrationsverket genom länsstyrelsen beslutar om vilket antal flyktingar och ensamkommande flyktingbarn kommunen ska ta emot. Med denna lag följer däremot ett ansvar från staten att, genom migrationsverket, ersätta kommunerna för de kostnader flyktingmottagandet medför. Detta går att läsa i propositionen 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

”Staten ersätter kommunerna för flyktingmottagandet i huvudsak genom en schablonersättning som betalas ut under en tvåårstid och som 2015 uppgår till sammanlagt 83 100 kronor per nyanländ under 65 år och till 52 000 kronor per nyanländ över 65 år.”

Vi i Sverigedemokraterna menar att en överenskommelse om flyktingmottagning endast kan fullföljas om båda parter fullföljer sina åtaganden. Och om överenskommelsens åtaganden åsidosätts från en part kan omöjligen den andra väntas följa detsamma. I nuläget har Migrationsverket en skuld på uppemot, om inte över, 60 miljoner kronor till Härryda kommun för just mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Statens ersättningar till kommunerna är en förutsättning för att flyktingmottagandet till kommunen ska fungera rent ekonomiskt. Vi vet redan nu att kommunens budget de kommande åren är dyster, där ett plusresultat inte är väntat. Vi Sverigedemokrater menar att kommunens största intresse måste vara att upprätthålla de kommunala kärnverksamheternas standard. Att fortsätta med ett ersättningslöst flyktingmottagande äventyrar inte bara kommunens ekonomi, utan i längden även skolans resultat, äldrevårdens kvalitet och kommuninvånarnas välmående eftersom ett svagt budgetresultat påverkar samtliga sektorer.

Vi menar således att kommunens mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn ska pausas tills dess att Migrationsverkets skuld tillHärryda kommun är betald.

Därför yrkar Sverigedemokraterna:

Att Härryda kommuns mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn pausas tills dess att Migrationsverkets skuld till Härryda kommun är betald.

Att Migrationsverkets skuld till Härryda kommun kompletteras med en skälig dröjsmålsränta.

______________________

Calle Johansson (SD)