Åsikter | Sverigedemokraterna i Härryda

Åsikter

Vår politik

Här kan ni läsa sammanfattningar om vad vi tycker i olika politiska områden.

Migration och integration

Sverigedemokraternas mening är att migrationen till kommunen ska vara begränsad, och i grunden kontrollerad av kommunen själv. Det är först när vi själva har full kontroll på mottagande som vi kan kvalitetssäkra mottagandet för den enskilde individen. Som det fungerar idag går kvantiteten före, vilket sätter käppar i hjulet för en välfungerande integration till det svenska samhället. En misslyckad integration är såklart en personlig katastrof för individen i frågan, men det är även en katastrof för kommunen. Vi menar därför att antalet flyktingar på sikt behöver styras av kommunen.

För att till fullo integreras till samhället behöver flyktingen skapa sig en egen försörjning. Vi menar därför att ett fortsatt nära samarbete med arbetsförmedlingen är av stort intresse. Kunskapen hos flyktingar som anvisas till kommunen behöver valideras och kompletterande utbildningar behöver prioriteras. Vi menar att ett politiskt inriktningsmål om just sysselsättning vore rätt väg att gå för att visa den politiska viljan i området.

Den senaste tiden har det på flera stället framkommit att en betydande del av de ensamkommande flyktingbarnen i själva verket inte är barn, utan vuxna. Då förutsättningarna för kommunen för mottagande av ensamkommande, tillsammans med olämpligheten i att vuxna människor vistas i exempelvis skolklasser med avsevärt yngre barn och förmånerna som de ensamkommande uppbär felaktigt tilldelas dessa individer, menar vi att alla ensamkommande ska ålderstestas vid misstanke om felaktig ålder för att garantera rättssäkerheten så att inga bidrag eller andra förmåner belastar kommunen felaktigt.

Härryda kommun har en ansträngd bostadsmarknad. Vi menar att det är ovärdigt en kommun att bortprioritera sina egna invånare för att lösa bostad åt de anvisade flyktingarna. Vi menar att staten inte kan eller bör anvisa flyktingar till en kommun med de förutsättningarna som Härryda har. Vi menar därför att en invandringspaus till Härryda är nödvändig tills dess att vi har ett ordnat mottagande, och då enligt de tidigare anförda förslagen om att kommunen själva bör styra antalet flyktingar för att kvalitetssäkra integrationen.

För att få en rättvis bild över de faktiska konsekvenserna av flyktingmottagande menar vi att kostnaderna kopplade till mottagande ska särredovisas i kommunens bokslut. Detta ger politiken dess förutsättningar för att kunna prioritera korrekt i framtida budgetar och andra politiska styrdokument.

Sverigedemokraterna Härryda vill:

 • Att alla flyktingar som anvisats till kommunen ska skapa sin egna försörjning.
 • Att alla bidrag och förmåner från kommunen kvalitetssäkras genom exempelvis ålderstester.
 • Att kommunen tar en invandringspaus.
 • Att kostnader kopplade till migration ska särredovisas.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad är minst sagt det politiska område i Härryda kommun där det sker mest, åtminstone utifrån sett. Vi har flera större byggprojekt som är i startgroparna, och ännu fler ska det enligt plan bli. För inte allt för längesedan valde kommunfullmäktige att ta bort inriktningsmålet om 1,5% befolkningsökning, den stora anledningen hette Landvetter Södra. Projektet Landvetter Södra skulle förse kommunen med flera tusen nya invånare, och att då ha ett inriktningsmål som hämmar denna utbyggnaden gick inte!

Sagt och gjort, målet försvann. Efter detta beslutet har dock förutsättningarna för främst Landvetter Södra, men även utbyggnaden av Mölnlycke Centrum drastiskt ändrats i och med regeringens beslut om att exkludera Götalandsbanan från plan. Detta betydde att vi inte kunde förvänta oss en järnväg mellan Göteborg och Stockholm, genom Härryda kommun, på många år. Sverigeförhandlingen som genomförts tidigare föll i kras och kvar stod kommunen med ett par projekt, större än några andra kommunen tidigare genomfört, men utan det som faktiskt startade projektet, den nya järnvägen.

Den styrande majoriteten har fortsatt planerna med både Landvetter Södra och utbyggnaden av Mölnlycke Centrum, något som vi i Sverigedemokraterna är fel väg att gå. Vi menar att båda projekten behöver i första hand pausas, och därefter utredas för att ta ställning till vad fortsatt projektering och utförande kommer kosta och vilka risker det isåfall medför till Härryda Kommun och dess invånare.

Utöver det menar vi att målet om befolkningsökningen måste återtas, och bör ,istället för att vara ett procentuellt mål, utgå från ett faktiskt antal. Vi menar att detta är en mer långsiktig lösning, där en hög befolkningsökning inte behöver vara den bästa vägen fram. Vi inser också vikten av att det byggs proportionellt över hela kommunen, så att även de östra delarna får växa, och inte all nybyggnad sker i Mölnlycke. Utöver detta önskar vi släppa fler tomter till försäljning i kommunen. Efterfrågan på att bygga hus i Härryda är enorm, samtidigt som tillgången på tomter är god. Vi menar att projektering av kommande detaljplaner ska primeras för just detta ändamål.

Sverigedemokraterna Härryda önskar också en reform av nuvarande kösystem för tomt- och nybyggnadsköerna i Härryda kommun. Vi menar att det är naturligt att nuvarande Härrydabor ska få en förtur i köerna för tomter och nyproducerade radhus och lägenheter. Vi önskar också utreda möjligheterna till att ge nuvarande Härrydabor förtur i Förbos kö för lägenheter i kommunen. Detta är något som testats i andra kommuner med framgång för att faktiskt få ha kvar kommuninvånare i sin kommun, något vi självklart vill!

Mölnlycke Centrum har äntligen blivit klart. Efter en lång period av byggår har vi nu fått ett fint centrum med det utbudet som Mölnlyckeborna så länge efterfrågat. Vi menar att planerna på en ytterligare ombyggnad av Mölnlycke Centrum är på tok för tidig, i dagsläget fyller centrumet sin funktion. Vi behöver bespara Mölnlyckeborna ytterligare ett stökigt centrum fullt med byggmaskiner och oreda!

Sverigedemokraterna Härryda vill:

 • Stoppa projekteringen av Landvetter Södra och utbyggnaden av Mölnlycke Centrum.
 • Återta ett inriktningsmål för nybyggnation på max 300 bostäder per år.
 • Att utbyggnad i kommunen sker jämt över samtliga tätorder och landsbygd.
 • Släppa fler villatomter.
 • Ge nuvarande Härrydabor förtur i kön till tomter och nyproducerade lägenheter och radhus.
 • Låta Mölnlycke Centrum vila, genom att inte starta en ny ombyggnad.

Trygghet

Känslan av trygghet är vital. Det är känslan av trygghet som befriar eller begränsar människan, och då är det vårt ansvar som kommun att öka tryggheten i det offentliga rummet. Vi vill därför att trygghetsaspekten ska tas i anspråk i samtliga verksamheter. När nya områden byggs eller gamla förändras ska områden utformas så en trygghetskänsla uppstår.

För att skapa ordning på kommunens stökigare områden, framförallt i Landvetter och Mölnlycke Centrum, behöver ordningsvakter anställas. Deras primära uppgift är att skapa ett lugn i områdena, och förhindra bråk och kriminalitet. Som ett komplement till ordningsvakter önskar vi sverigedemokrater att det sätts upp kameraövervakning på områden som är särskilt utsatta.

Sverige och Härryda har länge levt i fred och utan större kriser. Men vi kan inte ta detta för givet. Dagens kriser och krig är inte som de var för 50, eller ens 20 år sedan. Civila mål och viktiga samhällsfunktioner är strategiska mål i krigsföring. Vi menar därför att rutiner för kris och krigsberedskap ska övas in bland alla delar i kommunens organisation. Kommuninvånarna ska också få instruktioner över vital information i händelse av kris eller krig.

Sverigedemokraterna Härryda vill:

 • Att alla härrydabor ska känna sig trygga när de vistas i det offentliga rummet
 • Kommunen ska anställa ordningsvakter för att upprätthålla ordningen på stökiga platser.
 • För att ytterligare öka känslan av trygghet ska kameraövervakning införas centralt i våra tätorter.
 • Att rutiner för kris och krigsberedskap övas in bland kommunens anställda, och att kommuninvånarna informeras om instruktioner i händelse av kris eller krig.

Utbildning och Kultur

Sverigedemokraterna ser med oro över hur resultaten i vissa skolor i kommunen sjunker, och handlingskraften från politiken består utav bildandet av politiska arbetsgrupper. Vi menar att det behövs ordentlig handlingskraft, inte politiskt käbbel. Härryda kommun har hundratals duktiga lärare och kringpersonal i skolorna, personal som genom sin profession vet hur en skola ska styras för att nå goda resultat. Härryda har en stor skolorganisation, där den reella makten utgår från skolchefen. Vi menar inte att det är något fel med detta, men för att få bukt med problemen på enskilda skolor behöver vi tänka nytt!

Härryda är en kommun med å ena sidan förortskänslan till storstaden Göteborg och å andra sidan glesbygden med dess förutsättningar. Och så har vi allt däremellan. Vi från politiken kan inte tro att samma lösningar som man har på Ekdalaskolan i Mölnlycke ska fungera på Hindåsskolan, då förutsättningarna inte är detsamma för de båda skolorna. För att komma till bukt med problemen på de olika skolorna menar vi bestämt att mer handlingskraft behöver fördelas ner i organisationen till de enskilda rektorerna. Vi behöver också med detta se om skolorganisationen, så att inte rektorernas arbetsbelastning blir högre än vad den är idag.

Sverigedemokraterna i Härryda har länge pekat på problemet med att lärarna i de kommunala skolorna tvings agera både vaktmästare, syokonsulent, rastvakt och skolsköterska. Vi menar att det är vitalt att lärarna i kommunen får fokusera på just lärandet, och att den kringpersonal som efterfrågas faktiskt anställs. Genom att avlasta lärarna kommer både arbetsmiljön och kvalitén säkras. Både lärare och elever blir vinnare!

Svenska skolan har länge eftersträvat att alla elever ska uppnå ett godkänt betyg i samtliga ämnen, och den politiska målutformningen har därefter utformats till mål om godkända resultat. Detta har lett till att politiken överlag har nöjt sig med att elever når godkänt, även om deras verkliga potential är mycket höre. Vi sverigedemokrater menar att det är dags för de högpresterande eleverna att nå sin potential, detta gör vi från politiskt håll med ett inriktningsmål om att Härrydas elever ska ligga i topp vad gäller högst kunskapsnivå.

Maten som serveras på de kommunala skolorna ska vara näringsrik. En bra kost ger förutsättningar för ett gott lärande och hög energi, vilket såklart påverkar elevernas resultat positivt. Vi menar dock bestämt att maten som serveras ska vara fri från såväl politisk som religös inblandning. Det viktigaste är exempelvis inte huruvida maten är köttfri eller ej, utan att näringsintaget är gott.

Sverigedemokraterna Härryda vill:

 • Se över skolorganisationen så att den reella handlingskraften flyttas närmre skolorna.
 • Att det anställs tillräckligt med kringpersonal i de kommunala skolorna.
 • Att Härrydas elever ligger i topp vad gäller högst kunskapsnivå.
 • Att maten som serveras i Härryda kommuns bespisningar är näringsrik och fri från såväl politisk som religös inblandning.

Vård och omsorg

Vården i Härryda är i stort bra. Våra sjuksköterskor och annan personal inom bland annat äldrevården gör ett hedervärt jobb! Problemet som vården står inför är snarare arbetsmiljö-relaterat. Personalen tvingas jobba stressiga pass, där tiden som en brukare är i behov av ska strypas ner för att effektivisera verksamheten. Denna stress leder till både en försämrad arbetsmiljö för personalen och en sämre upplevelse för brukaren. Vi menar därför att en ordentlig översyn av vården behöver göras, och att nödvändiga medel behöver tillskjutas så att anställningar kan göras.

Personalen inom vården upplever i allt högre utsträckning att man med nuvarande arbetsmetoder och arbetsbelastning inte kommer klara av att jobba fram till pensionen. Detta är ett allvarligt problem för Härryda kommun som arbetsgivare, vi behöver utreda vilka lösningar som behöver sättas in för att förändra hur arbetet organiseras så att personalen klarar av att arbeta fram till pensionering.

Vi sverigedemokrater ser behovet av olika boendeformer för kommunens äldre. Vi kan konstatera att ordningen som tidigare gällt, att man bor hemma så länge man klarar för att sedan flytta till ett ålderdomshem, inte har hängt med i utvecklingen och att behovet av andra boendeformer på allavar behöver ses över. Vid bygget av dessa boenden behöver kommunen se över planeringen. Vi behöver bli bättre på att fördela denna typ av boenden jämt över kommunen, och inte bara till kommunens två större orter.

Sverigedemokraterna i Härryda vill:

 • Att det blir fler händer inom den kommunala vården.
 • Att arbetet inom vården ska organiseras så att det är rimligt att kunna orka fram till 
 pensioneringen.
 • Att nya boende för äldre, oavsett byggform, ska placeras jämt över hela kommunen.